Disclaimer

Hart voor Veldhoven gevestigd te Meiveld 1, 5501 KA in Veldhoven, stelt de volgende
disclaimer beschikbaar:

Disclaimer
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Hart voor Veldhoven, zoals deze beschikbaar is
gesteld door Hart voor Veldhoven. In deze disclaimer geven wij aan onder welk
voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hart voor Veldhoven is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Hart voor Veldhoven.

Geen garantie op juistheid
Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig
mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
typefouten, vormen nooit een aanleiding om te mogen claimen of te veronderstellen.
Hart voor Veldhoven streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn,
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Wij behouden ons het recht voor om artikelen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te
plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Aansprakelijkheid
Hart voor Veldhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op
websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
Hart voor Veldhoven op deze pagina

Scroll naar boven