Privacy Verklaring

Van Hart voor Veldhoven inzake de website https://hartvoorveldhoven.nl.

Contactgegevens:
Hart voor Veldhoven
p/a Gemeentehuis Veldhoven
Meiveld 1, 5501KA Veldhoven

De Functionaris Gegevensbescherming van Hart voor Veldhoven is te bereiken via info@hartvoorveldhoven.nl.

Uw persoonsgegevens
Hart voor Veldhoven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens

 • die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van Hart voor Veldhoven heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@burgerpartijveldhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Hart voor Veldhoven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
 • voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Analyse van uw surfgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hart voor Veldhoven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Hart voor Veldhoven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hart voor Veldhoven blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.


Cookies
Hart voor Veldhoven gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op diverse pagina’s op de website zijn knoppen opgenomen waarmee informatie kan
worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter.
De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die
wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop
de informatie deelt wordt door dat betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Burgerpartij
Veldhoven heeft daarop geen invloed.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van Twitter om te zien welke
gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid.

Recht op bezwaar
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@burgerpartijveldhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. Hart voor Veldhoven zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Hart voor Veldhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Gegevensbescherming
Hart voor Veldhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@hartvoorveldhoven.nl.

Scroll naar boven