Het programma van
Hart voor Veldhoven.

Uitgewerkt voor kiezers die meer willen weten van ons dan de aandachtspunten die eerder zijn genoemd.

Download hier ons verkiezingsprogramma in de Nederlandse, Spaanse en Engelse taal.

15-Netherlands
Download verkiezingsprogramma
08-Spain
Download programa electoral
02- United Kingdom
Download election program

Meer (sociale) woningen en vooral duurzaam

Het tekort aan woningen wordt aangepakt. Duurzaam bouwen is de basis voor alle wat wij nieuw bouwen of renoveren.

 • Sociale- huur en – koopwoningen maken minimaal 30% uit van de nieuw te bouwen woningen
  Er is voldoende tijdelijke woonruimte
 • Leegstaande bedrijfspanden ombouwen naar woonruimte
 • Wonen op vakantieparken is toegestaan in elk geval zolang er woningtekort is
 • Zelfbouwprojecten, zeker voor starters en senioren ondersteunen wij

(Sociale) Veiligheid voor iedereen

In de straten is er meer aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en sociale contacten.

 • Kinderen moeten weer vrij in hun eigen straat en wijk kunnen fietsen en spelen. Volwassenen moeten deze veiligheid bewaken
 • Er komt een bewaakte fietsenstalling in het City Centrum
 • (geluids-)overlast wordt actief en gericht aangepakt
 • Schade aan privé of publiek eigendom verhalen op de vandalen
 • Elke wijk heeft zijn eigen actieve wijk- of dorpsvereniging

Bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid.

Veldhoven is goed bereikbaar en het verkeer stroomt goed door. Fietsers en voetgangers kunnen zich in alle wijken veilig bewegen.

 • Fietsers en voetgangers krijgen voorrang, in de wijken zijn de auto’s te gast
 • Vliegverkeer kan alleen uitbreiden met stillere en schonere vliegtuigen
 • Verminderen van gezondheidsrisico’s door uitstoot fijnstof en lawaai te beperken
 • ‘Groen’ verkeer en – vervoer bevorderen

In beweging voor een energiek en vitaal Veldhoven.

Een gezonde en vitale leefstijl van onze inwoners is van belang voor een actieve samenleving. Dat willen we blijven stimuleren

 • Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen
 • Sportaccommodaties zijn goed onderhouden
 • Sport en bewegen door de jeugd kan rekenen op ondersteuning
 • Zelfwerkzaamheid door (sport)verenigingen wordt beloond met een vergoeding

De gemeente ……uw betrouwbare overheid!

De gemeente weet beter wat er in de Veldhovense samenleving speelt. Daarnaast regeren niet de regels maar staan de mogelijkheden centraal.
De gemeente houdt zich aan afspraken en is betrouwbaar.

 • Burgemeester, wethouders en ambtenaren houden regelmatig
 • spreekuur in de wijk
 • Het accent van de gemeentelijke dienstverlening ligt op wat wel kan
 • Knelpunten in de dienstverlening aan Veldhovenaren worden in kaart gebracht, besproken en opgelost
 • Speciale wijk- en dorpsambtenaren zijn makkelijk bereikbaar
 • Grote ruimtelijke (bouw)projecten zijn vooraf met de buurt besproken.

Een groener Veldhoven voor meer leefplezier

De biodiversiteit (verscheidenheid aan levensvormen) binnen Veldhoven moet beter. Veldhoven moet groener om zo het leefplezier te verbeteren. En natuurlijk om het klimaat positief te beïnvloeden.

 • De publieke ruimte nodigt uit om elkaar te ontmoeten
 • Kwaliteit van het bestaande groen behouden
 • Meer bomen en groenvoorzieningen
 • Meer laadpalen voor elektrische auto’s
 • Huiseigenaren en huurders kunnen onder gunstige voorwaarden hun woning verduurzamen

Onderwijs voor maximale kansen

Door goed onderwijs krijgt iedereen maximale kansen. Het wegwerken van taal- en leesachterstand is een belangrijke opdracht.

 • Onderwijs draagt er aan bij dat inwoners actief kunnen meedoen
 • Uitval in (passend) onderwijs bestrijden we
 • Meer aandacht voor sociale ontwikkeling op scholen
 • De manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven, is een belangrijk thema op school

Brede aandacht voor jongeren

In de meest berde zin is er aandacht voor jongeren. Kansen, levensperspectief, meetellen en meedoen zijn daarbij belangrijke speerpunten.

 • Wij zijn geïnteresseerd in de mening van jongeren. Zij zijn en bepalen de toekomst van Veldhoven
 • Niet nadenken over de jeugd maar samen met de jeugd over hun toekomst
 • Onze ambitie is een jeugdraad als sparringpartner en medespeler
 • Speciale aandacht voor onze jongeren in achterstandsituaties, ook zij tellen mee
  Werk en toekomstperspectief zijn. Voor iedereen belangrijk, zeker voor onze jonge Veldhovense inwoners
 • Maximale inzet om jong (volwassenen) een eigen huis te bieden
 • In de Veldhovens Woonvisie is aandacht voor jeugd en welzijn
 • Eenzaamheid en uitsluiting voorkomen

Brede aandacht voor senioren

In de meest brede zin is er in Veldhoven aandacht voor senioren. Veiligheid, vitaliteit, vrolijkheid en verbinding zijn daarbij speerpunten.

 • Wij erkennen het en zijn. Zuinig op de (ver)bindende kracht van senioren voor onze samenleving
 • Maximale inzet om in eigen huis te kunnen blijven wonen
 • In elke wijk is er een wijkontmoetingsruimte
 • Wonen in groepsverband zoals Knarrenhofjes, stimuleren wij
 • In de Veldhovense Woonvisie is ruim aandacht voor zorg en welzijn voor senioren
 • Digitalisering mag senioren niet uitsluiten
 • Eenzaamheid en uitsluiting willen wij voorkomen

Huishoudgeld goed besteden

Het ‘Huishoudgeld’ van de gemeente is van ons allemaal en moet dus goed worden besteed. Bij een tekort gaat niet automatisch de Onroerend Zaak Belasting (OZB) omhoog.

 • Inwoners mogen nooit sluitpost zijn van tekorten
 • Het huishoudboekje van Veldhoven is in balans
 • Onroerend Zaak Belasting (OZB) niet onnodig verhogen
 • We zijn kritisch op uitbreiding van het ambtenarenkorps, zonder goede onderbouwing niet uitbreiden

Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol

Iedereen in Veldhoven doet mee, jong en oud, met of zonder beperking. Mantelzorgers hebben daarbij een belangrijke rol, dat waarderen wij zeer.

 • Mantelzorgers mogen nooit sluitpost zijn van tekorten in de zorg
 • Wij bieden waar nodig vervangende mantelzorg en respijtzorg
 • Veldhovenaren die dat nodig hebben krijgen passende hulp
 • Wij gaan uit van wat mensen kunnen, ondanks lichamelijke of geestelijke beperkingen
 • Iedereen doet actief mee aan de Veldhovense samenleving
 • ‘Verborgen’ armoede pakken we aan door passende hulpverlening

Afval weer in 1 bak

Afval scheiden we zelf thuis. Nu er hele goede mogelijkheden zijn om afval achteraf te scheiden, willen we voor ieders gemak alles weer in 1 bak.

 • Achteraf scheiden levert meer bruikbare grondstoffen op
 • Hergebruik van materialen willen we verbeteren
 • Opbrengst uit hergebruik van afval vloeit terug naar de inwoners

Cultuur, recreatie, voor iedereen

Lokale culturele instellingen zijn een groot goed en moeten zo blijven. Ze moeten wel meer eigen inkomsten organiseren.
Wij ondersteunen hen daarbij.

 • Evenementen kunnen rekenen op onze steun
 • Kleinere organisaties en verenigingen zijn belangrijk en krijgen ook steun voor hun activiteiten
 • Veldhoven heeft een rijk verenigingsleven en daar moeten we trots op blijven
 • Cultuur, recreatie en evenementen zijn voor iedereen toegankelijk. Dit is voor ons een voorwaarde voor subsidiëring

Helpende hand voor ondernemers

Startende en bestaande ondernemers kunnen rekenen op een helpende hand. Daarbij zetten we in op meer kleine bedrijvigheid in de wijken.

 • Bestaande en startende ondernemers zijn belangrijk en wij willen hen goed ondersteunen
 • Onze focus ligt hierbij vooral op mogelijkheden en kansen
 • Bedrijventerreinen de Run en Habraken optimaal gebruiken
 • Samen met ondernemers willen we plannen maken om het winkelaanbod voor onze inwoners op peil te houden en leegstand te voorkomen
Scroll naar boven