Gemeentebegroting 2024

De gemeentebegroting voor 2024 is unaniem vastgesteld op dinsdag 7 november 2023.

 

Namens Hart voor Veldhoven heeft onze fractievoorzitter Maarten op maandagavond tijdens de start van de behandeling van de begroting de volgende tekst uitgesproken als eerste termijn bijdrage;

 

Beste collega raadsleden, leden van het college van B en W en overige aanwezigen, kijkers en luisteraars.

Mijn bijdrage vorig jaar ben ik begonnen met aan te geven dat er een gelukkig man voor jullie staat. Toen was het uiteraard omdat Hart voor Veldhoven bij de gemeenteraadsverkiezingen veruit de grootste partij in Veldhoven is geworden. Nu mag ik weer voor jullie staan en ben ik weer of wellicht nog gelukkiger. We hebben een meerjarig financieel sluitende begroting voor ons liggen en dat is met name te danken aan ons college en de ambtelijke inzet. Hen wil ik daarom namens Hart voor Veldhoven zeer hartelijk danken en hiervoor een pluim geven aan ons college en aan onze, nog betrekkelijk kort in Veldhovense dienst, maar niet minder actieve, gemeentesecretaris als directeur van het ambtenarenkorps wat aan deze meerjarig sluitende gemeentebegroting heeft gewerkt. De pluimen zal ik na mijn bijdrage overhandigen.

Ik hoop en verwacht daarom dat we morgen de voorliggende begroting raadsbreed zullen gaan vaststellen.
Ook zijn wij van Hart voor Veldhoven blij dat we ervaren dat de sfeer in de raad tijdens de vele formele en informele raadbijeenkomsten goed, in veruit de meeste gevallen constructief en plezierig is. Op inhoud vinden er met regelmaat debatten plaats en dat is juist goed. Maar na afloop van de bijeenkomsten ontlopen we elkaar niet, maar weten we elkaar te vinden voor een praatje en soms zelfs een drankje. Ik heb hiervoor ook een pluim die ik straks voor de hele gemeenteraad graag overhandig aan het langst zittende raadslid, de heer Bijnen.

Politiek bedrijven blijft een serieuze zaak en met een vleugje humor maakt het dat voor de volgers op de tribune en thuis via de buis, maar ook voor onszelf een stukje losser.

Het meerjarenperspectief over de jaren 2024 tot en met 2027 ziet er prima uit zoals reeds gezegd. Alle jaren ruim positief onder de streep en zelfs het al dikwijls in deze raad genoemde ravijnjaar 2026 sluit met een positief saldo van bijna vier ton. Nogmaals, een knappe prestatie. Blijkt maar weer eens , waar een wil is is een weg. Onder andere Realistisch begroten werpt zijn vruchten af.

Er is in de huidige zittingsperiode van dit college en raad sinds mei 2022 al het nodige gerealiseerd. Ik noem enkele resultaten:

 • De hoognodige woningbouwversnelling om te voorzien in behoefte aan alle woningtypen van sociaal tot vrije sector loopt zeer succesvol.
 • Hulp bieden bij het verduurzamen van de eigen woning.
 • Extra ondersteuning bij een fors hogere energierekening voor die Veldhovenaren die het hard te halen hebben.
 • Meer geld naar de Voedselbank om te kunnen voorzien in verse groenten en vers fruit.

Wat hebben we als Hart voor Veldhoven nog te wensen zou je zeggen ?
Naast wat er al gedaan is en in gang gezet hebben we nog best wat zaken waar aan gewerkt moet worden.

 • De zichtbaarheid in de wijk door onder andere het organiseren van beeldvormende raadsvergaderingen in de wijken- en wijkwandelingen met raadsleden, collegeleden en ambtenaren om het gesprek met inwoners aan te gaan.
 • De realisatie van de bewaakte fietsenstalling in het Citycentrum is nu in de begroting opgenomen en wij zullen in een motie het college vragen ervoor te zorgen dat er uiterlijk eind maart komend jaar fietsen gestald kunnen worden.
 • Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening waarbij zeker ook aandacht en ruimte is voor een vrij inloopmoment in plaats van bezoek op afspraak
 • Zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in de wijken. In het bijzonder vragen we hierbij aandacht voor de herbestemming van kerken in Veldhoven als ontmoetingsplek voor de gemeenschap.
 • Aandacht voor groen is wat ons betreft nooit groot genoeg. Zoals iedereen van ons gewend is wil ik nogmaals benadrukken ons motto 1 boom kappen dan tenminste 2 bomen terugplanten en zoveel mogelijk vergroenen van de buitenruimte en inwoners verleiden om hetzelfde te doen in hun eigen tuin.
 • Een levendig en toekomstbestendig Citycentrum, waar wonen, winkelen en recreëren op een goeie manier samengaan.
 • Het toevoegen van veel woningen voor alle doelgroepen maar met name ook voor diegenen die niet zelf in hun eigen woonruimte kunnen voorzien, dus sociale huur en sociale koopwoningen.
 • De realisatie van de fietsroute van Veldhoven west naar het City centrum.

Vanuit Hart voor Veldhoven hebben we wat zaken die we tijdens deze begrotingsbehandeling onder de nadrukkelijke aandacht willen brengen in de vorm van een zevental moties. Ik kondig daarom namens onze fractie de volgende moties aan :

De eerste motie betreft de fietsroute vanuit Veldhoven west naar het City centrum.
We onderschrijven het advies van het buro wat de eerder door ons voorgestelde alternatieve route heeft onderzocht. Dat betekent een route via een dubbelzijdig fietspad vanaf de Eindhovensebaan, Sondervick, naar de Saturnus en vervolgens naar de Sitterlaan.
Wat we voorstellen en graag willen is om te starten met aanpassingen om de route tot en met de Sitterlaan die met het oog op de verkeersveiligheid noodzakelijk zijn en maatregelen te treffen die voorkomen dat fietsers en brommers door het park Vogelzang rijden.

Dan kondig ik een motie aan die het college verzoekt ervoor te zorgen dat de fysiek bewaakte fietsenstalling in het City centrum uiterlijk eind maart komend jaar gerealiseerd en in gebruik is. Deze motie wordt mede door de Veldhovense VVD ingediend.

Als derde een motie om met inachtneming van de Omgevingswet te onderzoeken of er voldoende mogelijkheden zijn om medewerking te verlenen aan verzoeken om woningen te bouwen op eigen percelen van inwoners. Deze motie wordt ook mede door de Veldhovense VVD, het CDA en Groen Links/ PvdA ingediend.

De vierde motie betreft het starten van een pilot van een jaar om wekelijks op een nader te bepalen dagdeel met name inwoners zonder afspraak in het gemeentehuis binnen te laten lopen om informatie, producten of diensten af te nemen.

De vijfde motie behelst een aantal kaders voor het te ontwikkelen masterplan City centrum en het verzoek aan het college deze kaders te toetsen en waar mogelijk toe te voegen.

De zesde motie gaat over het herbestemmen van de kerkgebouwen die leeg komen. In dit verband roepen wij nadrukkelijk het college op het gesprek hierover met het kerkbestuur aan te gaan om leegkomende kerken een passende maatschappelijke functie te geven. Deze motie wordt mede door het CDA ingediend.

De zevende en vooralsnog laatste maar zeker niet onbelangrijkste motie van Hart voor Veldhoven waarin wij het college verzoeken te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de nieuw aan te leggen HOV lijn vanaf bedrijventerrein de Run ook af te takken naar het City centrum. We willen hoogwaardig openbaar vervoer ook voor veel inwoners in kunnen zetten.

We wachten graag de reactie van het college af op onze moties voordat we besluiten deze definitief in te dienen en/of in stemming te brengen.

Dan heb ik nog twee pluimen hier liggen maar die zijn niet zomaar over. Graag willen wij namens Hart voor Veldhoven een pluim geven aan onze griffie voor hun goede werk voor ons als raad en aan het bode team en de koffiedames dat er altijd voor zorgt dat alles op rolletjes loopt en we op tijd koffie en thee krijgen tijdens onze vergaderingen.

Ik wens ons allen een in goede sfeer verlopende behandeling van de gemeentebegroting vanavond en morgen toe.

Tot zover de bijdrage van Hart voor Veldhoven in eerste termijn.

Vervolgens hebben ook de andere 6 partijen in de gemeenteraad hun eerste termijn bijdrage uitgesproken.

 

De begroting voor komend jaar en de drie jaar daarna ziet er onder de streep voor elk van deze jaren positief uit. Dat is heel goed en uniek. Zoals wij van Hart voor Veldhoven dit zien is dat zeker te danken aan de inzet van ons college van burgemeester en wethouders en de inzet van de ambtenaren. Onze fractie en ook de andere fracties brachten tijdens de bespreking een aantal moties en amendementen in die zij graag willen zien dat er uitgevoerd gaat worden. Moties vragen het college van burgemeester en wethouders wat te doen en amendementen gaan over het wijzigen van een besluit wat voorligt.

De besprekingen en debatten over de verschillende onderwerpen verliepen in tegenstelling tot voorgaande jaren in een plezierige en positieve sfeer. Zoals wij vanuit Hart voor Veldhoven al in onze verkiezingscampagne aangaven willen wij dat goede voorstellen van zowel coalitie als ook oppositie op een juiste wijze worden afgewogen. En dat is tijdens deze begrotingsbehandeling ook zeker het geval geweest. Er zijn veel moties en amendement gesteund en zelfs soms mee ingediend door zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen.

Natuurlijk zijn er ook wel wat debatjes gevoerd over de diverse onderwerpen dat hoort erbij. Maar uiteindelijk is de behandeling van de gemeentebegroting naar ieders tevredenheid en met alle stemmen voor vastgesteld.

Vanuit Hart voor Veldhoven hebben we onder andere de volgende moties ingediend :

 • Met ingang van januari 2024 is het gedurende een dagdeel per week mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen in het gemeentehuis om informatie , producten of diensten af te nemen. Dit zal na 1 jaar geevalueerd worden om te beoordelen of hiermee zal worden doorgegaan.
 • Starten met de aanpassingen die met het oog op de verkeersveiligheid noodzakelijk zijn op de fietsroute langs de Sondervick naar de Saturnus en de Sitterlaan. Tevens maatregelen treffen die fietsers en bromfietsers rijden door het Vogelzangpark belemmeren.
 • Ervoor zorg te dragen dat uiterlijk eind maart 2024 de fysiek bewaakte fietsenstalling in het Citycentrum gerealiseerd en in gebruik is.
 • Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om woningen en (pre) mantelzorgwoningen te bouwen op eigen perceel en de raad hierover uiterlijk in het derde kwartaal 2024 te informeren.

Scroll naar boven